รวมรายการค่าลดหย่อน มีอะไรบ้าง ! รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี

เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ ที่บุคคลที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่รัฐกำหนด จะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษี หรือรายได้บางส่วนเพื่อเข้าจุนเจือประเทศ ใครที่ยังไม่เคยยื่นภาษีแสดงรายได้ให้ถูกต้องก็ควรรีบทำ ดีกว่าให้ตรวจเจอแล้วต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลัง ในบทความนี้ การ ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะช่วยให้เราจ่ายภาษีได้ถูกลง หากมีการวางแผนนำการลดหย่อนจากช่องทางต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดให้มาใช้

รายได้เท่าไรจึงจะต้องยื่นภาษี หรือเสียภาษี

เงินรายได้

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้สุทธิรวมไม่เกิน 150,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี แต่ต้องยื่นแจ้งภาษีเมื่อมีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่อปี 120,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องเสียภาษีในออัตราขึ้นบันได เริ่มที่ 5% เมื่อมีรายได้ 150,000 บาทขึ้นไป แต่ก็จ่ายน้อยลงได้ถ้าหากนำค่าใช้จ่าย กับค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหักออกไป โดยเราจะอธิบายถึงค่า ลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง ในลำดับถัดไป

รายได้ หรือแหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการละเว้นภาษี

1. เบี้ยยังชีพคนชราที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และเบี้ยยังชีพคนพิการ

2. บำนาญ บำเหน็จของข้าราชการ

3. เบี้ยทดแทนจากประกันประเภทต่าง ๆ

หุ้น

4. กำไรจากการปล่อยขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

5. เงินได้จากบุพการีไม่เกิน 20 ล้านบาท (ให้โดยเสน่หา)

6. เงินได้จากผู้อื่นไม่เกิน 20 ล้านบาท (ให้โดยเสน่หา)

7. เงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมรายการ ค่าลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง

1. ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว

เป็นค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส

ลดหย่อนได้อีก 60,000 บาท โดยจะต้องจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมาย คู่สมรสต้องไม่มีรายได้ และมีคู่สมรสได้เพียง 1 คนเท่านั้น

3. ค่าลดหย่อนภาษีบุตร

ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท เฉพาะบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี หรือไม่เกิน 25 ปีและกำลังเรียนอยู่ แต่ในกรณีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

ลดหย่อนภาษีบิดามารดา

4. ค่าลดหย่อนภาษีบิดามารดา

ค่าลดหย่อนสำหรับผู้เลี้ยงดูบิดามารดา โดยบิดา มารดาจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี มีข้อห้ามคือถ้ามีพี่น้องหลายคน จะสามารถเลือกใช้บิดา มารดา ได้เพียง 1 คน ต่อบุตร 1 คน เท่านั้น ห้ามใช้ซ้ำ

5. ค่าลดหย่อนภาษีผู้พิการ

ค่าลดหย่อนภาษีผู้พิการต้องเป็นผู้ดูแลที่ระบุอยู่ในระบบบัตรคนพิการเท่านั้น ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

6. ค่าฝากครรภ์ และทำคลอด

ค่าลดหย่อนสำหรับสตรีฝากครรภ์ รวมไปถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด และค่ากินอยู่ในสถานพยาบาลทั้งหมดตามที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท

7.ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิต

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง หรือได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยเงื่อนไขต้องเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

8. ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง  หรือได้ไม่เกิน 25,000 บาท โดยรวมกับเบี้ยประกันชีวิตในข้อ 7 รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

9. ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ได้รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

10. ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง  แต่ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้รวมทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท หรือต้องไม่เกิน 300,000 บาท หากไม่มีการลดหย่อนด้วยประกันนชีวิต

11. ค่าลดหย่อนจากเงินจ่ายประกันสังคม

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง  แต่ได้ไม่เกิน 9,000 บาท

12. ค่าลดหย่อนจากการบริจาคให้พรรคการเมือง

ลดหย่อนไม่เกิน 10,000 บาท

13.ค่าลดหย่อนจากดอกเบี้ยสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

14.ค่าลดหย่อนจากโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เป็น สิทธิลดหย่อนภาษี 2565

เป็นค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้า และบริการในราชอาณาจักร ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง ลดได้ไม่เกิน 40,000 บาท

15. ค่าลดหย่อนจากการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม

ลดหย่อนตามจริงหรือไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่เกิน 500,000 เมื่อรวมกับเบี้ยประกันบำนาญ และกองทุนการออมแห่งชาติ

16. ค่าลดหย่อนจากเงินลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

17. ค่าลดหย่อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 15% ของเงินเดือน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 500,000

18.ค่าลดหย่อนจากกองทุนการออมแห่งชาติ

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 13,200 บาท หรือไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

บริจาคเงิน

19. ค่าลดหย่อนจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา โรงพยาบาลรัฐ และการพัฒนาสังคม

ลดหย่อนได้สองเท่าของที่บริจาคตามจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ในทุกข้อ ยกเว้นการบริจาคทั่วไป

บทความเพิ่มเติม  5 ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินนำชีวิตบินเหินสู่ความสำเร็จ

20. ค่าลดหย่อนจากเงินบริจาคการกุศลทั่วไป

ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10 % ของเงินได้ หลังจากหักค่าลดหย่อนทุกรายการแล้ว

อย่าลืมตตรวจสอบกันดูนะครับ ว่าตนเองเข้าข่าย หรือมีสิทธิ์ใช้ค่าลดหย่อนประเภทใด แต่จำได้เงินคืนเท่าไรใช้ประโยชน์จากค่าลดหย่อนได้สูงสุดหรือไม่  ขึ้นอยู่กับรายได้ตั้งต้นของเราด้วย สามารถยื่นภาษีแบบใบกระดาษได้ 1 มกราคม -31 มีนาคม หรือแบบออนไลน์ได้ถึงช่วงต้นเดือนเมษายน (เช็ควันอีกทีนะครับ)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

The Recommender
Logo