อัพเดต 6 มรดกโลกประเทศไทย มีที่ไหนบ้างในปี 2021

สารบัญ

อัพเดต 6 มรดกโลกประเทศไทย มีที่ไหนบ้างในปี 2021 

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่สำคัญที่ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) หรือในชื่อ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยอิงจากลักษณะสำคัญต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม และ วิทยาศาสตร์ สถานที่เหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา เพราะถือว่ามีสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของสังคม และเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2654 ที่ผ่านมา ยูเนสโกได้ประกาศมีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกของไทยแห่งที่ 6  ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีสถานที่ขึ้นทะเบียนทางมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ มาแล้ว 5 แห่ง โดยปัจจุบันแบ่งเป็นประเภทละ 3 แห่ง เรียงจากการได้รับการขึ้นทะเบียนล่าสุดก่อนดังนี้

1.กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex)

R 6

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยแห่งที่ 3 และเป็นมรดกโลกของไทยโดยรวมแห่งที่ 6 

กินพื้นที่ป่าใน 3 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน(เพชรบุรี ประจวบฯ), อุทยานแห่งชาติกุยบุรี(ประจวบฯ), อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน(ราชบุรี), และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี(ราชบุรี)

กลุ่มป่าแก่งแระจานมีพื้นที่กว้างใหญ่รวมกว่า 2.5 ล้านไร่ หรือ 4,089 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวจากพื้นที่เหนือสุดถึงใต้สุดที่ 200 กิโลเมตร ทำให้เป็นสถานที่ ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า และมีหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และพืชพรรณต่าง ๆ แห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอีกด้วย

2.กลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่  (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex)

R

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยแห่งที่ 2 และเป็นมรดกโลกของไทยโดยรวมแห่งที่ 5 

กลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่  ประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง กินพื้นที่กว้าง 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร 

จุดเด่นของที่แห่งนี้คือความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และชีววิทยาที่สูงมาก มีพื้นที่ทั้งป่าเบญจพรรณ เต็งรัง ดิบชื้น ดิบแล้ง และ ป่าดงดิบ ถือเป็นระบบนิเวศสำคัญของสัตว์พันกว่าชนิด มีสัตว์และพืชหายากหลายพันธุ์เติบโตอยู่ที่นี่

3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site)

49354910682 8b2ce0d197 b

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) เป็นมรดกโลกวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 3 และเป็นมรดกโลกของไทยโดยรวมแห่งที่ 4

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกไทย เพราะมีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ และร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมายกว่า 5,000-6,000 ปี มีทั้งโบราณวัตถุที่น่าทึ่ง เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมโลหะก่อนยุคประวัติศาสตร์ ทีการจักแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ที่อาคารดังนี้

  • อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นศูนย์รวมบริการต่างๆ และมีห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนกันไปตามแต่โอกาส
  • อาคารกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงนิทรรศการหลักของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
  • อาคารนิทรรศการไทพวน เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวนที่ตั้งถิ่นฐาน และใช้ชีวิตในบ้านเชียง

4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

OIP

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยแห่งที่ 1 และเป็นมรดกโลกของไทยโดยรวม 1 ใน 3 แห่งแรกร่วมกันกับ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร และนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่กว้างใหญ่ 622,200 เฮกตาร์ หรือ 6,222 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (3,647 ตร.กม.) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ใน (2,780 ตร.กม.) ครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี

เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มากชนิดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ร้อยละ 77 นกขนาดใหญ่หลายพันธุ์ร้อยละ 50 สัตว์ชนิดมีกระดูกสันหลังบกร้อยละ 33 ของประเทศที่จะสามารถพบได้ในสถานที่นี้

5.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)

R 21

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) เป็นมรดกโลกวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 2 และเป็นมรดกโลกของไทยโดยรวม 1 ใน 3 แห่งแรกร่วมกันกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง และ นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ กับหลักฐานอารยธรรมโบราณในช่วงคริสต์ศตวรรษทที่ 13 ที่มีทั้งวัด พระราชวัง บ้านเรือน และประตูเมืองโบราณ ครอบคลุมพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

6.นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya)

R 1

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) เป็นมรดกโลกวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 1 และเป็นมรดกโลกของไทยโดยรวม 1 ใน 3 แห่งแรกร่วมกันกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง และ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

บทความเพิ่มเติม  7 สถานที่ติดทะเลใกล้กรุงเทพ ลุยทริปเที่ยว 2 วัน 1 คืน

แหล่งมรดกโลกของไทยที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ 1,810 ไร่ ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นเมืองหลวงเดิมของชาวสยาม มีวัดวาอารม พระราชวังโบราณที่บ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองสุดขีดในอดีต และมัหลักฐานสำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้อีกมากมาย

สถานที่สำคัญภายใน ได้แก่ พระราชวังโบราณ, วัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดราชบูรณะ,วัดมหาธาตุ, วัดพระราม และ วิหารพระมงคลบพิตร

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

The Recommender
Logo